Hanfodion Arian

Rheoli eich cyllideb

Cyn i ni ddechrau, dywedwch wrthym sut ydych yn teimlo am eich arian?

 • Great
  Grêt
 • Good
  Da
 • Meh
  Meh
 • Bad
  Gwael
 • Awful
  Ofnadwy

A ydych yn barod? Yna gadewch i ni wneud hyn. Yn wythnos un, rydym yn mynd i ddangos i chi sut i lunio a chadw at gyllideb sy’n gweithio i chi.

Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Mae gwneud a rheoli cyllideb gyffredinol ar gyfer gwariant eich cartref yn hanfodol i’ch iechyd ariannol. Ar gyfer gweithgaredd yr wythnos hon, dechreuwch trwy feddwl am bethau rydych wedi cyllidebu ar eu cyfer yn y gorffennol – gwyliau neu bryniant mawr efallai?

 • Mae creu cyllideb yn ei gwneud yn haws gweld ble rydych yn gorwario a lle y gallech dorri’n ôl i’ch helpu i gyrraedd eich nodau ariannol yn gyflymach.

  Darganfyddwch fwy yn ein canllaw i ddechreuwyr ar reoli eich arian.

 • Nawr eich bod yn gwybod pam ei bod hi’n bwysig, neilltuwch ychydig oriau yn ystod y dyddiau nesaf i greu eich cyllideb eich hun. Byddwn yn eich tywys trwy sut i wneud hynny yn y cam nesaf.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Casglwch eich datganiadau banc, biliau cartref, cardiau credyd ac unrhyw waith papur benthyciad sy’n ddyledus a gadewch i ni ddechrau.

 • Defnyddiwch ein Cynlluniwr Cyllideb defnyddiol i gadw trefn ar eich cyllid ac adnabod newidiadau syml y gallwch eu gwneud i gadw at eich cynllun ariannol.

 • Arhoswch yn llawn cymhelliant trwy wneud nodyn ar y calendr i wirio’ch cynllun bob pythefnos i sicrhau eich bod yn cofnodi’ch cynnydd

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Cadwch lygad am ddylanwadwyr cadarnhaol sy’n rhoi anogaeth i chi ac a all eich helpu i gadw at eich rhaglen. Os ydych yn byw gydag eraill, dylech eu cynnwys wrth greu cyllideb. Os nad ydych erioed wedi siarad yn agored am arian gyda phobl sy’n agos atoch chi, defnyddiwch ein canllawiau Siarad am Arian i ddechrau arni.

 • Sicrhewch fod gennych y gefnogaeth o’ch cwmpas rydych ei hangen. Gallai hyn fod yn ffrindiau rydych yn ymddiried ynddynt neu aelodau o’r teulu a allai fod ar daith debyg. Ymunwch â chymuned ar-lein o gynilwyr fel grŵp Facebook Budgeting and Saving gan HelpwrArian

 • Cadwch gysylltiad rheolaidd â’r sawl sydd ar y daith gyda chi i rannu heriau ac ysbrydoli’ch gilydd i ddal ati.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen

Cwblhewch yr holl gamau yr wythnos hon i symud ymlaen i'r wythnos nesaf.

Ewch i'r wythnos nesaf

Hanfodion Arian

Cadw ar ben eich biliau a thaliadau

Cyn i ni ddechrau, dywedwch wrthym sut ydych yn teimlo am eich arian?

 • Great
  Grêt
 • Good
  Da
 • Meh
  Meh
 • Bad
  Gwael
 • Awful
  Ofnadwy

Yr wythnos hon byddwn yn siarad am ddyled. Efallai eich bod ar ben eich taliadau rheolaidd ond rydych yn poeni y gallai pethau fynd allan o reolaeth. Mae yna lawer o bethau y gallwch eu gwneud i gadw ar y trywydd iawn a’r peth gwych yw bod yna lawer o gefnogaeth ar gael i’ch helpu chi hefyd.

Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Os ydych yn poeni am gadw i fyny â biliau a thaliadau gadewch i ni ddechrau trwy edrych ar y taliadau sy’n ddyledus gennych a gweld beth allwch chi ei wneud i helpu i’w rheoli.

 • Edrychwch ar ein canllaw Help gyda biliau a thaliadau am awgrymiadau. Gall eich Cynlluniwr Cyllideb o wythnos un eich helpu hefyd.

 • Os ydych wedi darllen y canllaw o’r cam blaenorol ac yn dal i deimlo bod angen cymorth ychwanegol arnoch i ddod o hyd i ffyrdd o gadw ar ben eich biliau a’ch taliadau beth am roi galwad i ni ar 0800 138 0555 fel y gallwn ni helpu. Mae ein help bob amser yn rhad ac am ddim, yn gyfrinachol ac yn ddiduedd.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Gadewch i ni ddechrau trwy gasglu manylion am eich dyled bresennol fel ei fod gennych chi wrth law. Efallai ei fod yn teimlo’n frawychus ac yn straen ar y dechrau, ond dyma’r cam cyntaf i gael rheolaeth.

 • Daliwch ati, gallwch wneud hyn. Rydym yn mynd i’ch helpu chi i nodi cynllun clir ar gyfer beth i’w wneud nesaf. Darllenwch ein canllaw Help os ydych yn cael trafferth â dyled am yr holl fanylion rydych eu hangen.

 • Peidiwch byth â theimlo bod yn rhaid i chi wneud hyn ar eich pen eich hun. Gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â chynghorwyr dyledion sydd yma i helpu. Darganfyddwch ganllawiau dyled cyfrinachol am ddim ar-lein, dros y ffôn neu’n agos at ble rydych yn byw gyda’n Lleolwr cyngor ar ddyledion am ddim Teclyn lleoli cyngor ar ddyledion.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Os oes gennych sawl dyled, efallai eich bod yn teimlo’n llethol. Ond nawr bod gennych restr ohonynt, gallwn eich helpu i ddatrys pa rai i’w talu yn gyntaf â’n canllaw Sut i flaenoriaethu’ch dyledion

 • Lluniwch gynllun o sut rydych yn mynd i ddelio â’ch dyledion. A ydych yn teimlo’n hyderus i fynd ar eich pen eich hun a siarad â’r bobl y mae arnoch arian iddynt neu a fyddai’n helpu i gael rhywfaint o gyngor cyfrinachol am ddim am yr opsiynau gorau i chi? Dilynwch ein camau nesaf ar gyfer sut i reoli dyled fel mai chi sydd wrth y llyw

 • Gallwch gael cyngor gwych ar-lein, dros y ffôn neu’n agos at ble rydych yn byw gan ddefnyddio ein teclyn lleoli cyngor ar ddyledion.

  Sicrhewch gefnogaeth gyfeillgar gan bobl yn yr un sefyllfa â chi trwy ymuno â’n grŵp Facebook preifat Debt Support Community i helpu i roi syniadau newydd i chi fynd i’r afael â dyledion a’ch cadw’n frwdfrydig.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen

Cwblhewch yr holl gamau yr wythnos hon i symud ymlaen i'r wythnos nesaf.

Ewch i'r wythnos nesaf

Hanfodion Arian

Sut i dorri eich costau

Cyn i ni ddechrau, dywedwch wrthym sut ydych yn teimlo am eich arian?

 • Great
  Grêt
 • Good
  Da
 • Meh
  Meh
 • Bad
  Gwael
 • Awful
  Ofnadwy

Yr wythnos hon, gadewch i ni weld a allwch arbed arian ar filiau eich cartref. Nawr eich bod wedi llunio cyllideb a bod gennych well dealltwriaeth o ble mae’ch arian yn mynd, mae’n bryd sicrhau eich bod yn cael y bargeinion gorau.

Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • I ddechrau mae’n syniad da i wirio’ch tystysgrif EPC a gweld os oes ffyrdd hawdd, cost effeithiol o wneud eich cartref yn fwy ynni effeithlon. Gallwch wneud hynny yma.

 • Rydym yn cyflymu pethau nawr. Darllenwch ein canllaw ar sut i Arbed arian ar filiau nwy a thrydan. Mae yna lawer o grantiau ar gael i helpu gyda phethau megis gwella eich inswleiddio, uwchraddio eich boeler ac offer a gosod paneli solar neu dechnolegau adnewyddadwy eraill.

 • Gosod nodyn atgoffa rheolaidd ar eich ffôn neu ddyddiadur i wirio’ch bod ar y tariff iawn i chi. Gallwch hefyd wirio os yw’ch cyflenwr neu gyngor gydag unrhyw gynlluniau i’ch helpu ostwng eich bil. Efallai maent yn cynnig cynhyrchion a all eich helpu i leihau eich defnydd.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Gadewch i ni gynhesu ac adolygu’ch contractau i weld a oes unrhyw rai i’w hadnewyddu.

 • Amser i dorri’r biliau cartref hynny. Mae rhai syniadau defnyddiol yn y canllawiau hyn ar Sut i arbed arian ar eich ffôn cartref a’ch band eang a Sut i arbed arian ar eich ffôn symudol. Darllenwch a gwnewch y newid.

 • Popeth wedi’i wneud? Cyfrifwch faint rydych yn ei arbed eich hun mewn blwyddyn a dathlwch. Gallech ddefnyddio’r arian hwnnw i dalu cardiau credyd neu ei roi mewn cynilion – a byddwch yn dysgu amdanynt hwy yn ystod yr wythnosau i ddod.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Yn aml, gallwch wneud arbedion mawr trwy ddefnyddio gwefannau cymharu prisiau neu drwy gysylltu â’ch yswiriwr presennol yn uniongyrchol, ond gwiriwch bod lefel y gorchydd yn cwrdd â’ch anghenion. Cofiwch nad y gorchudd rhataf o reidrwydd fydd yr un gorau i chi. Darllenwch ein canllaw ar Yswiriant Car a gadewch i ni weithio allan faint ydych yn ei dalu ar hyn o bryd ac os gallwch gael bargen well tebyg am debyg (os yw’ch contract yn caniatáu).

 • Nesaf, gwiriwch a allwch wella ar eich yswiriant cartref (os yw’ch contract yn caniatáu). Darllenwch ein canllaw Yswiriant cartref – Sut i gael y fargen orau.

 • Gwych! Bellach mae gennych y bargeinion gorau i chi. Manteisiwch i’r eithaf ar yr arbedion rydych wedi’u gwneud trwy osod nodyn atgoffa ychydig wythnosau cyn eich dyddiad adnewyddu nesaf. Mae bob amser yn werth siopa o gwmpas i weld a allwch chi ddod o hyd i fargen well.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen

Cwblhewch yr holl gamau yr wythnos hon i symud ymlaen i'r wythnos nesaf.

Ewch i'r wythnos nesaf

Hanfodion Arian

Cronni cynilion

Cyn i ni ddechrau, dywedwch wrthym sut ydych yn teimlo am eich arian?

 • Great
  Grêt
 • Good
  Da
 • Meh
  Meh
 • Bad
  Gwael
 • Awful
  Ofnadwy

Amser i gamu i fyny nawr a chanolbwyntio ar gynilion. Mae’n syniad da rhoi arian o’r neilltu yn rheolaidd os gallwch chi – ar gyfer argyfyngau, pethau moethus, ac ar gyfer eich dyfodol ariannol ffit.

Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Mae nawr yn amser da i agor cyfrif cynilo mynediad hawdd. Byddwch yn defnyddio hwn i ddechrau adeiladu cronfa argyfwng ar gyfer costau annisgwyl.

 • Faint ddylech chi ei gael yn eich cronfa cynilon brys? Mae ein canllaw Cynilion brys yn rhoi awgrymiadau i chi ar faint y dylech anelu i’w cynilo a sut i fynd ati.

 • Delweddwch eich nod terfynol. Os oes angen ailosod eich boeler neu os bydd eich car yn torri i lawr, mae cael cronfa wrth gefn brys i ddisgyn yn ôl arni yn golygu y bydd gennych dawelwch meddwl nawr.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Gadewch i ni gynhesu i fynu trwy osod nod cynilo. Penderfynwch faint rydych angen ei gynilo, a beth yw eich amserlen.

 • Gyda’ch nod mewn golwg, gadewch i ni weld faint y gallwch chi ei arbed gyda’n Cyfrifiannell cynilion. Mae’n dweud wrthych pa mor hir y bydd yn ei gymryd i gynilo swm penodol neu os oes gennych ddyddiad rydych yn cynilo ar ei gyfer, bydd yn dweud wrthych faint y mae angen i chi ei gynilo bob wythnos neu fis.

 • Gwiriwch eich cynilion yn rheolaidd. Bydd gweld cynnydd yn eich cymell i ddal ati.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Gwnewch restr o unrhyw gynilion sydd gennych yn barod, ac yna meddyliwch bryd y byddwch eisiau mynediad at yr arian rydych yn ei gynilo nawr.

 • Mae cymaint o opsiynau cynilo ar gael felly gadewch i ni eich helpu i ddewis yr un gorau i chi. Bydd ein canllawiau Mathau o gynilion yn dangos eich opsiynau i chi, o Gyfrifon Cynilo Unigol (ISAs) i Fondiau Premiwm a llawer mwy.

 • Oes gennych chi unrhyw gyfrifon cynilo nad ydynt yn gweithio cystal i chi? Nawr eich bod wedi cynyddu eich gwybodaeth am gynilion, mae’n amser da i’w hadolygu.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen