Hanfodion Arian

Cronni cynilion

Cyn i ni ddechrau, dywedwch wrthym sut ydych yn teimlo am eich arian?

 • Great
  Grêt
 • Good
  Da
 • Meh
  Meh
 • Bad
  Gwael
 • Awful
  Ofnadwy

Amser i gamu i fyny nawr a chanolbwyntio ar gynilion. Mae’n syniad da rhoi arian o’r neilltu yn rheolaidd os gallwch chi – ar gyfer argyfyngau, pethau moethus, ac ar gyfer eich dyfodol ariannol ffit.

Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Mae nawr yn amser da i agor cyfrif cynilo mynediad hawdd. Byddwch yn defnyddio hwn i ddechrau adeiladu cronfa argyfwng ar gyfer costau annisgwyl.

 • Faint ddylech chi ei gael yn eich cronfa cynilon brys? Mae ein canllaw Cynilion brys yn rhoi awgrymiadau i chi ar faint y dylech anelu i’w cynilo a sut i fynd ati.

 • Delweddwch eich nod terfynol. Os oes angen ailosod eich boeler neu os bydd eich car yn torri i lawr, mae cael cronfa wrth gefn brys i ddisgyn yn ôl arni yn golygu y bydd gennych dawelwch meddwl nawr.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Gadewch i ni gynhesu i fynu trwy osod nod cynilo. Penderfynwch faint rydych angen ei gynilo, a beth yw eich amserlen.

 • Gyda’ch nod mewn golwg, gadewch i ni weld faint y gallwch chi ei arbed gyda’n Cyfrifiannell cynilion. Mae’n dweud wrthych pa mor hir y bydd yn ei gymryd i gynilo swm penodol neu os oes gennych ddyddiad rydych yn cynilo ar ei gyfer, bydd yn dweud wrthych faint y mae angen i chi ei gynilo bob wythnos neu fis.

 • Gwiriwch eich cynilion yn rheolaidd. Bydd gweld cynnydd yn eich cymell i ddal ati.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Gwnewch restr o unrhyw gynilion sydd gennych yn barod, ac yna meddyliwch bryd y byddwch eisiau mynediad at yr arian rydych yn ei gynilo nawr.

 • Mae cymaint o opsiynau cynilo ar gael felly gadewch i ni eich helpu i ddewis yr un gorau i chi. Bydd ein canllawiau Mathau o gynilion yn dangos eich opsiynau i chi, o Gyfrifon Cynilo Unigol (ISAs) i Fondiau Premiwm a llawer mwy.

 • Oes gennych chi unrhyw gyfrifon cynilo nad ydynt yn gweithio cystal i chi? Nawr eich bod wedi cynyddu eich gwybodaeth am gynilion, mae’n amser da i’w hadolygu.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen

Hanfodion Arian

Cadw ar ben eich biliau a thaliadau

Cyn i ni ddechrau, dywedwch wrthym sut ydych yn teimlo am eich arian?

 • Great
  Grêt
 • Good
  Da
 • Meh
  Meh
 • Bad
  Gwael
 • Awful
  Ofnadwy

Yr wythnos hon byddwn yn siarad am ddyled. Efallai eich bod ar ben eich taliadau rheolaidd ond rydych yn poeni y gallai pethau fynd allan o reolaeth. Mae yna lawer o bethau y gallwch eu gwneud i gadw ar y trywydd iawn a’r peth gwych yw bod yna lawer o gefnogaeth ar gael i’ch helpu chi hefyd.

Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Os ydych yn poeni am gadw i fyny â biliau a thaliadau gadewch i ni ddechrau trwy edrych ar y taliadau sy’n ddyledus gennych a gweld beth allwch chi ei wneud i helpu i’w rheoli.

 • Edrychwch ar ein canllaw Help gyda biliau a thaliadau am awgrymiadau. Gall eich Cynlluniwr Cyllideb o wythnos un eich helpu hefyd.

 • Os ydych wedi darllen y canllaw o’r cam blaenorol ac yn dal i deimlo bod angen cymorth ychwanegol arnoch i ddod o hyd i ffyrdd o gadw ar ben eich biliau a’ch taliadau beth am roi galwad i ni ar 0800 138 0555 fel y gallwn ni helpu. Mae ein help bob amser yn rhad ac am ddim, yn gyfrinachol ac yn ddiduedd.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Gadewch i ni ddechrau trwy gasglu manylion am eich dyled bresennol fel ei fod gennych chi wrth law. Efallai ei fod yn teimlo’n frawychus ac yn straen ar y dechrau, ond dyma’r cam cyntaf i gael rheolaeth.

 • Daliwch ati, gallwch wneud hyn. Rydym yn mynd i’ch helpu chi i nodi cynllun clir ar gyfer beth i’w wneud nesaf. Darllenwch ein canllaw Help os ydych yn cael trafferth â dyled am yr holl fanylion rydych eu hangen.

 • Peidiwch byth â theimlo bod yn rhaid i chi wneud hyn ar eich pen eich hun. Gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â chynghorwyr dyledion sydd yma i helpu. Darganfyddwch ganllawiau dyled cyfrinachol am ddim ar-lein, dros y ffôn neu’n agos at ble rydych yn byw gyda’n Lleolwr cyngor ar ddyledion am ddim Teclyn lleoli cyngor ar ddyledion.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Os oes gennych sawl dyled, efallai eich bod yn teimlo’n llethol. Ond nawr bod gennych restr ohonynt, gallwn eich helpu i ddatrys pa rai i’w talu yn gyntaf â’n canllaw Sut i flaenoriaethu’ch dyledion

 • Lluniwch gynllun o sut rydych yn mynd i ddelio â’ch dyledion. A ydych yn teimlo’n hyderus i fynd ar eich pen eich hun a siarad â’r bobl y mae arnoch arian iddynt neu a fyddai’n helpu i gael rhywfaint o gyngor cyfrinachol am ddim am yr opsiynau gorau i chi? Dilynwch ein camau nesaf ar gyfer sut i reoli dyled fel mai chi sydd wrth y llyw

 • Gallwch gael cyngor gwych ar-lein, dros y ffôn neu’n agos at ble rydych yn byw gan ddefnyddio ein teclyn lleoli cyngor ar ddyledion.

  Sicrhewch gefnogaeth gyfeillgar gan bobl yn yr un sefyllfa â chi trwy ymuno â’n grŵp Facebook preifat Debt Support Community i helpu i roi syniadau newydd i chi fynd i’r afael â dyledion a’ch cadw’n frwdfrydig.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen

Cwblhewch yr holl gamau yr wythnos hon i symud ymlaen i'r wythnos nesaf.

Ewch i'r wythnos nesaf

Hanfodion Arian

Sut i dorri eich costau

Cyn i ni ddechrau, dywedwch wrthym sut ydych yn teimlo am eich arian?

 • Great
  Grêt
 • Good
  Da
 • Meh
  Meh
 • Bad
  Gwael
 • Awful
  Ofnadwy

Yr wythnos hon, gadewch i ni weld a allwch arbed arian ar filiau eich cartref. Nawr eich bod wedi llunio cyllideb a bod gennych well dealltwriaeth o ble mae’ch arian yn mynd, mae’n bryd sicrhau eich bod yn cael y bargeinion gorau.

Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • I ddechrau mae’n syniad da i wirio’ch tystysgrif EPC a gweld os oes ffyrdd hawdd, cost effeithiol o wneud eich cartref yn fwy ynni effeithlon. Gallwch wneud hynny yma.

 • Rydym yn cyflymu pethau nawr. Darllenwch ein canllaw ar sut i Arbed arian ar filiau nwy a thrydan. Mae yna lawer o grantiau ar gael i helpu gyda phethau megis gwella eich inswleiddio, uwchraddio eich boeler ac offer a gosod paneli solar neu dechnolegau adnewyddadwy eraill.

 • Gosod nodyn atgoffa rheolaidd ar eich ffôn neu ddyddiadur i wirio’ch bod ar y tariff iawn i chi. Gallwch hefyd wirio os yw’ch cyflenwr neu gyngor gydag unrhyw gynlluniau i’ch helpu ostwng eich bil. Efallai maent yn cynnig cynhyrchion a all eich helpu i leihau eich defnydd.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Gadewch i ni gynhesu ac adolygu’ch contractau i weld a oes unrhyw rai i’w hadnewyddu.

 • Amser i dorri’r biliau cartref hynny. Mae rhai syniadau defnyddiol yn y canllawiau hyn ar Sut i arbed arian ar eich ffôn cartref a’ch band eang a Sut i arbed arian ar eich ffôn symudol. Darllenwch a gwnewch y newid.

 • Popeth wedi’i wneud? Cyfrifwch faint rydych yn ei arbed eich hun mewn blwyddyn a dathlwch. Gallech ddefnyddio’r arian hwnnw i dalu cardiau credyd neu ei roi mewn cynilion – a byddwch yn dysgu amdanynt hwy yn ystod yr wythnosau i ddod.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Yn aml, gallwch wneud arbedion mawr trwy ddefnyddio gwefannau cymharu prisiau neu drwy gysylltu â’ch yswiriwr presennol yn uniongyrchol, ond gwiriwch bod lefel y gorchydd yn cwrdd â’ch anghenion. Cofiwch nad y gorchudd rhataf o reidrwydd fydd yr un gorau i chi. Darllenwch ein canllaw ar Yswiriant Car a gadewch i ni weithio allan faint ydych yn ei dalu ar hyn o bryd ac os gallwch gael bargen well tebyg am debyg (os yw’ch contract yn caniatáu).

 • Nesaf, gwiriwch a allwch wella ar eich yswiriant cartref (os yw’ch contract yn caniatáu). Darllenwch ein canllaw Yswiriant cartref – Sut i gael y fargen orau.

 • Gwych! Bellach mae gennych y bargeinion gorau i chi. Manteisiwch i’r eithaf ar yr arbedion rydych wedi’u gwneud trwy osod nodyn atgoffa ychydig wythnosau cyn eich dyddiad adnewyddu nesaf. Mae bob amser yn werth siopa o gwmpas i weld a allwch chi ddod o hyd i fargen well.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen

Cwblhewch yr holl gamau yr wythnos hon i symud ymlaen i'r wythnos nesaf.

Ewch i'r wythnos nesaf

Hanfodion Arian

Cronni cynilion

Cyn i ni ddechrau, dywedwch wrthym sut ydych yn teimlo am eich arian?

 • Great
  Grêt
 • Good
  Da
 • Meh
  Meh
 • Bad
  Gwael
 • Awful
  Ofnadwy

Amser i gamu i fyny nawr a chanolbwyntio ar gynilion. Mae’n syniad da rhoi arian o’r neilltu yn rheolaidd os gallwch chi – ar gyfer argyfyngau, pethau moethus, ac ar gyfer eich dyfodol ariannol ffit.

Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Mae nawr yn amser da i agor cyfrif cynilo mynediad hawdd. Byddwch yn defnyddio hwn i ddechrau adeiladu cronfa argyfwng ar gyfer costau annisgwyl.

 • Faint ddylech chi ei gael yn eich cronfa cynilon brys? Mae ein canllaw Cynilion brys yn rhoi awgrymiadau i chi ar faint y dylech anelu i’w cynilo a sut i fynd ati.

 • Delweddwch eich nod terfynol. Os oes angen ailosod eich boeler neu os bydd eich car yn torri i lawr, mae cael cronfa wrth gefn brys i ddisgyn yn ôl arni yn golygu y bydd gennych dawelwch meddwl nawr.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Gadewch i ni gynhesu i fynu trwy osod nod cynilo. Penderfynwch faint rydych angen ei gynilo, a beth yw eich amserlen.

 • Gyda’ch nod mewn golwg, gadewch i ni weld faint y gallwch chi ei arbed gyda’n Cyfrifiannell cynilion. Mae’n dweud wrthych pa mor hir y bydd yn ei gymryd i gynilo swm penodol neu os oes gennych ddyddiad rydych yn cynilo ar ei gyfer, bydd yn dweud wrthych faint y mae angen i chi ei gynilo bob wythnos neu fis.

 • Gwiriwch eich cynilion yn rheolaidd. Bydd gweld cynnydd yn eich cymell i ddal ati.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Gwnewch restr o unrhyw gynilion sydd gennych yn barod, ac yna meddyliwch bryd y byddwch eisiau mynediad at yr arian rydych yn ei gynilo nawr.

 • Mae cymaint o opsiynau cynilo ar gael felly gadewch i ni eich helpu i ddewis yr un gorau i chi. Bydd ein canllawiau Mathau o gynilion yn dangos eich opsiynau i chi, o Gyfrifon Cynilo Unigol (ISAs) i Fondiau Premiwm a llawer mwy.

 • Oes gennych chi unrhyw gyfrifon cynilo nad ydynt yn gweithio cystal i chi? Nawr eich bod wedi cynyddu eich gwybodaeth am gynilion, mae’n amser da i’w hadolygu.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen