Cerrig Milltir Arian

Siarad am arian

Cyn i ni ddechrau, dywedwch wrthym sut ydych yn teimlo am eich arian?

 • Great
  Grêt
 • Good
  Da
 • Meh
  Meh
 • Bad
  Gwael
 • Awful
  Ofnadwy

Os ydych chi’n teimlo’n anghyfforddus yn siarad am arian, nid ydych chi ar ben eich hun. Ond mae cael sgyrsiau am arian – gyda’ch teulu, ffrindiau, partner a phlant – yn hynod o bwysig i adeiladu a chynnal lles ariannol.

Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Darllenwch ein canllaw Siarad am Arian a wnaiff helpu eich hyder yn cychwyn y sgyrsiau yma

 • Cynlluniwch am eich sgwrs. Be hoffech chi ei ddweud? Ble gallai fod a phryd? Beth hoffech chi i’r canlyniad fod? Darllenwch ein canllaw “Sut i gael sgwrs am arian” i gael syniadau

 • Ar ôl eich sgwrs am arian, myfyriwch am y sgwrs. Ydych chi’n teimlo’n well? A allech chi drefnu sgyrsiau mwy rheolaidd i gadw pethau mewn trefn?

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Cynlluniwch yr hyn yr hoffech chi ei ddysgu iddyn nhw am arian ac yna ceisiwch ei weithio mewn i sgyrsiau bob dydd. Y tro nesaf y byddwch chi’n siopa bwyd gyda’ch plant, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n eu cynnwys mewn penderfyniadau yn ymwneud ag arian, fel cymharu prisiau eitemau ar lafar neu ofyn iddyn nhw ddweud wrthych chi am wahanol brisiau cynhyrchion. Fe allech chi hefyd osod her hwyliog iddyn nhw i ddod o hyd i’r pris rhataf am eitem.

 • Gofynnwch iddynt gymryd rhan mewn cyllidebu bob dydd trwy ddangos iddynt sut y bydd eich balans yn gostwng pan fyddwch yn tynnu arian parod (neu’n defnyddio’ch cerdyn debyd). Am ddigon o weithgareddau hwyliog eraill sy’n briodol i’w hoedran gweler ein canllaw ar “Sut i siarad â’ch plant am arian”

 • Nawr edrychwch a allwch chi gael eich plant i gyffroi am arbed ac adeiladu arferion arian iach tymor hir. Helpwch nhw i ddewis tegan neu eitem mae nhw wir eisiau cynilo ar ei gyfer a llunio cynllun gyda’ch gilydd o sut y gallan nhw gyflawni hynny.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Gadewch i ni ddechrau trwy gasglu cymaint o fanylion â phosibl o’r broblem y mae angen help arnoch chi a beth hoffech chi i’r canlyniad fod. Efallai ei fod yn teimlo’n frawychus ond bydd yn werth yr ymdrech.

 • Nawr gwnewch yr alwad honno neu dechreuwch y sgwrs. P’un a yw’ch cwestiwn yn ymwneud ag ysgariad a gwahanu, gofal hir dymor, pensiynau, help gyda dyled, budd-daliadau neu unrhyw beth arall, gallwn helpu i gael yr arweiniad arian sydd eu hangen arnoch. Dechreuwch trwy edrych ar ein canllaw Cael help a chyngor. Gallwch hefyd siarad â rhywun am ddim yn HelpwrArian ar 0800 138 0555 . Cefnogir ein harweiniad gan y llywodraeth ac yn ddiduedd.

 • Llongyfarchiadau, rydych chi wedi gwneud y darn anoddaf. Mae siarad am arian yn helpu. Er enghraifft, mae ein hymchwil yn dangos bod 6 o bob 10 cwsmer sydd â dyledion yn eu lleihau neu’n eu clirio cyn pen 3-6 mis ar ôl derbyn cyngor ar ddyledion. Nawr, gwnewch siarad am arian yn rhan o’ch tren lles ariannol.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen

Cerrig Milltir Arian

Morgeisi

Cyn i ni ddechrau, dywedwch wrthym sut ydych yn teimlo am eich arian?

 • Great
  Grêt
 • Good
  Da
 • Meh
  Meh
 • Bad
  Gwael
 • Awful
  Ofnadwy

Llongyfarchiadau! Rydych yn edrych i brynu’ch cartref eich hun. Mae’n amser cyffrous ond gall hefyd fod ychydig yn frawychus. Mae yna lawer i’w deall a phethau nad ydych am eu hanghofio yn y broses brynu. Gallwn eich helpu i ddeall y broses morgais a’i gwneud ychydig yn haws.

Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • I ddarganfod mwy am feini prawf benthycwyr, gwybodaeth am gynlluniau’r llywodraeth yn ogystal â gwybodaeth ddefnyddiol arall ar y broses morgais, darllenwch ein canllaw ar Faint allwch chi fforddio ei fenthyg am forgais?.

 • Nawr bod gennych syniad da o beth mae benthycwyr ar ei ôl, gallwch ddechrau meddwl faint y dylech chi allu ei fforddio. Defnyddiwch ein Cyfrifiannell Morgais i’ch helpu i weithio popeth allan.

 • Nawr eich bod wedi gwneud eich gwaith cartref, gallwch ddechrau edrych ar eiddo sydd ar werth yn eich hoff ardal i gael syniad o’r hyn sydd yn eich amrediad prisiau. Ond cofiwch y bydd costau prynu tŷ eraill i’w hystyried – mwy ar y rhain yn nes ymlaen.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Gadewch i ni edrych ar y gyllideb a grewyd gennych yn Wythnos un. Gyda phopeth wedi’i gynllunio’n glir dylech allu gweld faint y gallwch ei gynilo bob mis tuag at eich blaendal.

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymwybodol o faint o flaendal rydych ei angen, pa help sydd ar gael i roi hwb i’ch cronfa, a ble yw’r lle gorau i gadw’ch cynilion yn y cyfamser trwy ddarllen y canllaw hwn ar ‘Arbed arian ar gyfer blaendal morgais’.

 • Os ydych yn defnyddio cyfrif cynilo, gosodwch nodyn atgoffa ar eich ffôn neu yn y dyddiadur i adolygu’ch cyfradd o leiaf unwaith y flwyddyn i sicrhau eich bod yn cael y gyfradd llog orau.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Pan fyddwch wedi cyfrifo’r math o flaendal y byddwch yn gallu ei groni, mae’n bryd ystyried costau uniongyrchol eraill prynu eiddo. Mae’n bwysig cyllidebu ar gyfer y ffioedd hyn cyn i chi benderfynu ar yr ystod prisiau rydych yn edrych arnynt wrth ddewis eich cartref newydd.

 • Daliwch ati! Mae’n bryd mynd i’r afael â’r broses prynu tŷ, cyfnodau allweddol, llinell amser a pha ffioedd i’w disgwyl. Bydd ein canllaw Proses o brynu cartref , yn eich tywys trwy bopeth gam wrth gam.

  Os ydych yn yr Alban, darllenwch ein canllaw Prynu eiddo yn yr Alban.

 • Rydych chi wedi gwneud eich ymchwil, mae gennych eich blaendal ac wedi cyllidebu ar gyfer costau symud tŷ eraill. O’r diwedd mae’n bryd dechrau edrych ar dai!

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen

Cerrig Milltir Arian

Dechrau teulu

Cyn i ni ddechrau, dywedwch wrthym sut ydych yn teimlo am eich arian?

 • Great
  Grêt
 • Good
  Da
 • Meh
  Meh
 • Bad
  Gwael
 • Awful
  Ofnadwy

Felly rydych yn cael babi! Efallai eich bod yn teimlo’n gyffrous ac yn bryderus am beth sydd i ddod. Bydd cael un bach bron yn sicr yn effeithio ar eich cyllid mewn rhyw ffordd felly mae’n well bod yn barod. Yr wythnos hon byddwn yn canolbwyntio ar yr holl bethau sylfaenol am arian y mae angen i chi feddwl amdanynt wrth gynllunio teulu.

Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Gwnewch restr o’r pethau rydych yn meddwl y bydd angen i chi eu prynu cyn i’r babi gyrraedd. Siaradwch â rhieni eraill hefyd i gael cyngor ar y pethau a oedd yn ddefnyddiol iddynt, a’r hyn a oedd yn wastraff arian.

 • Faint fydd y cyfan yn ei gostio? Heddiw gallwch lenwi ein Cyfrifiannell costau babi defnyddiol sy’n rhestru’r hanfodion i fabanod a argymhellir gan y GIG yn ogystal a phethau ychwanegol efallai yr hoffech eu hystyried, yn ogystal â chanllaw i faint y maent yn ei gostio.

 • Nawr i ddechrau cynilo. Hyd yn oed os mai dim ond dechrau bychan y byddwch chi’n llwyddo i’w wneud, y cynharaf bydd gennych rywbeth wrth gefn pan fyddwch ei angen. Cofiwch fod yna ddigon o ffyrdd i dorri costau pan yn cael babi. Ystyriwch fenthyca eitemau gan ffrindiau a theulu, a chael bargen trwy brynu pram, teganau neu ddillad yn ail law. Yn aml gallwch eu cael yn newydd neu prin wedi cael eu defnyddio.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Casglwch y manylion amdanoch chi ac incwm misol eich cartref, contract cyflogaeth os yw’n berthnasol, a dyddiad disgwyliedig y babi.

 • Mae llawer o fudd-daliadau a hawliau ar gael i chi os ydych yn disgwyl neu os oes gennych fabi. I gael rhestr o’r hyn y gallech fod yn gymwys i’w gael, edrychwch ar ein canllaw Budd-daliadau a hawliau i wneud cais amdanynt pan fydd gennych fabi.

 • Unwaith y byddwch yn gwybod pa fudd-daliadau a hawliadau y gallech chi wneud cais amdanynt, darganfyddwch y dyddiad y mae angen i chi wneud cais amdanynt. Bydd ein llinell amser arian babi yn eich helpu i gadw golwg ar y cerrig milltir hyn.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Meddyliwch faint o ofal plant y gallech fod ei angen. A fydd angen gofal amser llawn ar eich plentyn, neu dim ond ychydig oriau’r wythnos? Mae’n werth edrych trwy ein canllaw Costau gofal plant ar gyfartaledd i gael syniad o faint i gyllidebu ar ei gyfer.

 • Gall gofal plant gymryd darn mawr o incwm eich teulu, ond gallai fod help ar gael i chi. Darganfyddwch beth rydych yn gymwys amdano gan eich cyflogwr a’r llywodraeth trwy ddefnyddio ein canllaw Cymorth gyda chostau gofal plant.

 • Nawr eich bod wedi penderfynu pa ofal plant y gallwch ei fforddio, mae’n werth ymchwilio i warchodwyr plant a meithrinfeydd yn eich ardal leol i gadarnhau prisiau, a hefyd i weld a oes rhestr aros y byddwch efallai angen mynd arni.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen

Cerrig Milltir Arian

Rhoi cynnydd i'ch pensiwn

Cyn i ni ddechrau, dywedwch wrthym sut ydych yn teimlo am eich arian?

 • Great
  Grêt
 • Good
  Da
 • Meh
  Meh
 • Bad
  Gwael
 • Awful
  Ofnadwy

Pa bynnag gam rydych arni yn eich bywyd gwaith, mae rhywbeth y gallwch chi ei wneud bob amser i hybu’ch incwm ymddeol. Her yr wythnos hon yw edrych yn fanwl iawn i mewn i bensiynau.

Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Sut olwg sydd ar lefel ffitrwydd eich pensiwn ar hyn o bryd? Os nad ydych yn siwr, edrychwch ar ein canllaw a fydd yn eich helpu i Wirio cynnydd eich cynilion pensiwn ac ymddeol

 • Cyfrifwch eich rhagolwg pensiwn cyfredol, a’r hyn y dylech fod yn anelu ato er mwyn cadw at eich safon byw gyfredol. Defnyddiwch ein Cyfrifiannell pensiwn defnyddiol i helpu.

 • Sut mae’ch pensiwn yn edrych? A oes lle i wella? Peidiwch â digalonni os ydych yn teimlo eich bod yn rhy bell o’ch targed. Byddwn yn edrych ar sut i gau’r bwlch yn y gweithgareddau nesaf, gan ddechrau â Phensiwn y Wladwriaeth.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Ydych chi’n gwybod faint i’w ddisgwyl gan Bensiwn y Wladwriaeth a phryd y byddwch yn dechrau ei gael? Cymerwch gip ar ein canllaw Pensiwn y Wladwriaeth i weld beth i’w ddisgwyl.

 • Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich Pensiwn y Wladwriaeth, rhowch alwad i’n tîm arweiniad pensiynau, mae’n rhad ac am ddim ac maent yn hapus i helpu. Ffoniwch 0800 011 3797 neu rhowch gynnig ar ein gwe-sgwrs (https://www.moneyhelper.org.uk/PensionsChat/).

 • Rydych chi wedi cynyddu eich gwybodaeth am Bensiwn y Wladwriaeth sy’n golygu eich bod mewn sefyllfa gref i symud ymlaen. Nawr meddyliwch a fydd angen i chi roi hwb i’ch cronfa bensiwn mewn ffyrdd eraill ai peidio.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Yng ngham un, gwnaethoch wirio cynnydd eich cynilion ymddeol. Os ydych wedi adnabod bwlch rhwng eich cynilion amcanol cyfredol a’ch incwm dymunol, mae pethau y gallwch eu gwneud i gronni’r rhain.

 • Mae’n amser i archwilio’ch opsiynau i hybu’ch incwm ymddeoliad. Darllenwch y canllaw hwn ar Sut i gynyddu eich cynilion pensiwn am awgrymiadau a syniadau. Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch gallwch siarad ag un o’n harbenigwyr pensiynau am ddim ar 0800 756 1012 neu drwy we-sgwrs.

 • Ar ôl i chi edrych trwy eich opsiynau hybu pensiwn, edrychwch eto ar y Gyfrifiannell pensiwn i weld faint yn agosach ydych chi at eich nod.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen

Cerrig Milltir Arian

Diogelu eich hun

Cyn i ni ddechrau, dywedwch wrthym sut ydych yn teimlo am eich arian?

 • Great
  Grêt
 • Good
  Da
 • Meh
  Meh
 • Bad
  Gwael
 • Awful
  Ofnadwy

Mae camau ffitrwydd ariannol yr wythnos hon yn ymwneud â diogelu eich incwm so ydych yn methu gweithio oherwydd colli swydd, afiechyd neu anabledd.

Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Eich gweithgaredd cyntaf yw meddwl am bwy neu beth sydd angen i chi ei amddiffyn fwyaf? Gallai hyn fod yn darparu ar gyfer eich plant, yn talu am eich taliadau morgais, neu’n syml eich enillion.

 • Nawr gwiriwch pa amddiffyniad a allai fod gennych eisoes. Er enghraifft, os ydych yn gyflogedig neu os oes gennych forgais efallai y bydd gennych becyn buddion sy’n cynnwys yswiriant bywyd neu amddiffyniad incwm am gyfnod penodol os na allwch weithio oherwydd salwch neu anaf.

 • Ar ôl i chi gwblhau’r ddau gam hyn, gallwch ddarganfod pa yswiriant amddiffyn sy’n iawn i chi, ei gael yn ei le a thicio oddi ar y rhestr. Cofiwch siopa o gwmpas yn gyntaf.
  Nawr gallwch gysgu’n hawdd, gan wybod eich bod chi a’ch teulu wedi’ch amddiffyn.
  Mae gan ein hadran yswiriant wybodaeth am y nifer o fathau o yswiriannau sydd ar gael, felly mae’n syniad da mynd i’r afael â’r opsiynau.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Mae twyllwyr yn fwyfwy clyfar a dyfeisgar â’u sgamiau felly mae’n bwysig bod yn wyliadwrus. Bydd y canllaw hwn Mathau o sgamiau yn eich helpu i nodi a chadw llygad am nifer o sgamiau cyffredin

 • Nawr eich bod yn gwybod beth rydych yn edrych amdano, gwnewch yn siwr eich bod yn gwybod sut a phwy i’w hysbysu amdano. Bydd ein blog ar Sut i roi gwybod am sgam neu dwyll yn eich helpu.

 • Os ydych yn gweld unrhyw beth amheus, rhowch wybod i’r bobl berthnasol a dywedwch wrth bawb rydych yn eu hadnabod.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen
Cau Cau

Ticiwch y camau a chofnodi’ch hwyliau i symud ymlaen i’r wythnos nesaf

 • Eich cam cyntaf yw cydnabod bod pethau’n mynd yn anodd, a bod ceisio cyngor a help i ddelio ag ef, yn rhan bwysig o fynd i’r afael â phroblemau iechyd meddwl ac arian gwael.

 • Rydym yma i roi llawer o gefnogaeth ymarferol i chi. Darllenwch ein canllaw am Problemau arian ac iechyd meddwl gwael os ydych yn meddwl ei fod yn effeithio ar eich rheolaeth arian.

 • Cofiwch fod cefnogaeth ar gael bob amser. Nodwch y dudalen yn y cam blaenorol fel y gallwch ddod yn ôl ati ar unrhyw adeg i ddod o hyd i’r help sydd ar gael i chi.

 • Sut ydych yn teimlo am eich arian nawr?

  • Great
   Grêt
  • Good
   Da
  • Meh
   Meh
  • Bad
   Gwael
  • Awful
   Ofnadwy
Wedi Gorffen